Предприятие

Философия & Фирмена политика

 71A2600

Коректни партньорства и прозрачна комуникация.

Steca е нарицателно за идеи и иновации като подизпълнител за електроника (EMS) и производител на продуктови линии на марката Steca в соларната електроника и системите за зареждане на батерии. Чрез собствената си отговорност и способности, всички ние създаваме индивидуални електронни продукти с убедително качество и ги предлагаме на световните пазари. Опростени бизнес процеси, коректни партньорства и прозрачна комуникация създават опит и ни водят заедно към успех.

Гъвкаво. Бързо. Надеждно.

Оптималното обслужване на клиентите е важен показател за качество на компанията. Фактор тук е ориентацията към Вашите потребности, т.е. гъвкавост, бързина, надеждност и рентабилност. Екипът ни отдава голямо значение на това, да сме по всяко време на разположение, за да гарантираме безпроблемното сътрудничество между вас, развойната дейност, логистиката и производството.


Нашата цел: Бизнес съвършенство

Нашия път: с LEAN всеки ден стъпка по стъпка да се подобряваме
Работим съвместно с нашите служители за непрекъснато подобрение: по-гъвкави процеси, по-целенасочена комуникация и сътрудничество, трайно решаване на проблемите и по- атрактивни продукти.
Ние се учим чрез непрекъсната проверка и съгласуване. Подобряваме се чрез стандартизиране и коригиране. По този начин не пропускаме нито един отдел от нашата компания, независимо дали е производство, администрация или развойна дейност.
Добре обмислени, но без да се губим в подробности, ние бързо прилагаме идеите в практиката. Това ни води винаги до по- добри решения. За тази цел обучаваме ръководството и служителите си да станат LEAN- експерти.


Фирмена политика

Основа за успешната работа на фирмата са Идеалите на група Щека.

1. Политика по качество
Политиката по качеството на фирмата се залага от ръководството на Steca Elektronik GmbH и важи за всички нейни отдели и заводи. Всеки служител и работник има в своята област задачи, осигуряващи качеството. Негово задължение е да изпълнява тези задачи в съответствие с дадените насоки и указания.

Целта на Steca Elektronik GmbH е да създава продукти, които отговарят на нуждите на пазара, на опазването на околната среда
и най-вече на очакванията и изискванията на заинтересованите страни и нашите клиенти.

• Удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни
Нашата най-висша цел е да задоволим клиентите ни чрез висококачествени продукти, 100%-во спазване на сроковете и надеждност на доставките. Ползотворното и изпълнено с доверие сътрудничество е предпоставка за добри взаимоотношения между клиент и доставчик.

• Непрекъснато подобряване на качеството
Нашите процеси, услуги и продукти системно се проверяват за адекватност и възможност за подобрение. Изпълнението на предвидените мерки се наблюдава и документира. За всички области и процеси са заложени контролни показатели, резултатите периодично се контролират и при отклонения се предприемат съответните коригиращи действия. Нашата конкурентноспособна организация на процесите е в състояние постоянно да разпознава новите изисквания на пазара и да се адптира към тях като по този начин се гарантира задоволяване на нуждите на клиента и бъдещ растеж.

• Стратегия за нулева грешка
Целта ни е нашите продукти, процеси и услуги да бъдат произвеждани без дефекти. В Щека Електроник изискваме на всички нива да има високо съзнание за качество. Ние сме едновременно и клиенти и доставчици. Доставяне продукция без дефекти и като клиенти очакваме същото качество. Стремим се съвместната ни работа с доставчиците да е в духа на доброто партньорство и взаимното доверие. Доставците има значителен принос към качеството на нашите изделия. Към тях предявяваме същите високи изисквания каквито имаме към себе си.

 Обучение и повишаване на квалификацията и удовлетвореност на работниците и служителите Добрата квалификация на сътрудниците е предпоставка за правилно изпълнение на възложените им задачи. Постоянното повишаване на квалификацията в Steca Elektronik гарантира необходимите знания и умения за нарастващите изисквания на работната среда. Способността за развиване на мислене и действия, ориентирани към клиента и качеството, трябва непрекъснато да бъде развивана. В разговори с работниците и служителите се свеждат и дефинират целите на организацията надолу по структурата и се откриват нуждите от повишаване на квалификацията.

2. Политика по околна среда
Политиката за опазване на околната среда на Щека Електроник ни помага да реализираме нашата цел за устойчива и екологична фирмена организация. В основата на това стоят придържането към нормативната база в опазването на околната среда и най-новите технически постижения. Прилагането им е важно за икомическия просперитет и екологосъобразността на нашата фирма. Политиката за опазването на околната среда се отнася за всички заводи на Щека Електроник при спазване на специфичните за отделните страни законови и нормативни изисквания.
Концепция
На тази основа ние вървим по пътя на непрекъснато подобряване. Тези правила за работа обобщават нашата цялостна фирмена философия в областта на околната среда и ни служат като водещи принципи:

• Опазването на околната среда е управленска задача от съществено значение и поради това е задача на ръководството на фирмата. Но отговорността за една работеща система и структура по околна среда носи целият персонал на фирмата.

• Щека Електроник се задължава във връзка със спазването на съответните изисквания по околна среда постоянно да подобрява фирмената си политика в тази насока. Енергийните и материалните ресурси се използват с висока екологична съзнателност.

• Въздействието върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги се оценява на възможно най-ранен етап, за да се предотврати/ограничи замърсяването на околната среда.

• Предотвратяване на щетите върху околната среда чрез използване на всякакви организационни и технически осъществими възможности, които са икономически целесъобразни.

• Познаване и отчитане на интересите в областта на опазване на околната среда на свързаните с нас заинтересовани страни – партньори, доставчици, клиенти, централни и местни власти, неправителствени организации и граждани.

3. Политика по енергийна ефективност
Ние внедряваме машини, които съответстват на актуалното състояние на науката и техниката. Всички етапи на разработването на продукт са внимателно планирани. При това се съблюдават и проверяват периодично стандартите, наредбите, изискванията на клиентите и правителствените разпоредби. В съответствие с нашата отговорност към хората и околната среда сме си поставили за цел постигане на устойчиво производство, чрез непрекъснато подобряване на енергийната ефективност.

Ние дефинираме нашите водещи идеи за енергийна ефективност така, че за нас е задължение да произвеждаме продукти, които съответстват на потребностите и очакванията на едно енергийно ефективно производство и дори ги надхвърлят във всяко едно отношение, и с настоящето се задължаваме да намалим потреблението на енергия в дългосрочен план и да създадем един постоянен процес на подобряване на нашата енергийна ефективност. При това за нас е от изключителна важност да подкрепяме закупуването и използването на енергийно ефективни продукти и услуги.

Политиката за енергийна ефективност за Steca Elektronik GmbH се утвърждава от ръководството и се отнася за завода в Меминген.

Нашите постоянни усилия за информиране, обучение и повишаване на квалификацията на персонала спомагат за активното му включване при изграждане на системата за енергиен мениджмънт в Steca Elektronik GmbH.breadcrumb